Samorządy będą przekazywać wojewodom informacje, ile mają spraw o wypłatę dodatków na pokrycie kosztów ogrzewania, od których zostały złożone odwołania.

Taki obowiązek nakłada na nie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, którą na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm. Nowelizuje ona też brzmienie kilku innych ustaw, w tym tych regulujących zasady przyznawania świadczeń z rządowej tarczy energetycznej. Chodzi tutaj o dodatki: węglowy, dla gospodarstw domowych (na zakup oleju opałowego, pelletu lub gazu), elektryczny, a także dodatek osłonowy, który miał rodzinom o niskich dochodach rekompensować rosnące koszty prądu.
Zgodnie z wprowadzonymi przepisami wójt, burmistrz lub prezydent miasta będą przedstawiać wojewodzie informacje o:
  • liczbie toczących się postępowań w sprawie wspomnianych świadczeń, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego,
  • łącznej wysokości dodatków będących przedmiotem tych postępowań.
Te dane mają być przekazywane do 15 czerwca w latach 2023–2025, a wojewodowie prześlą je potem do resortu klimatu i środowiska.
Znowelizowana została również ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687). Jej przepisy przewidują wypłacanie rodzinom refundacji VAT za gaz kupiony do ogrzewania domów i mieszkań. Dzięki niej osoby, które otrzymają faktury dokumentujące dostarczenie gazu w okresie obejmującym więcej niż jeden rok kalendarzowy, dostaną od przedsiębiorstwa, z którym mają podpisaną umowę, dodatkową informację dotyczącą wyłącznie 2023 r. (bo tylko za ten rok przysługuje refundacja). ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa przekazana do Senatu