Wnioski o dodatek węglowy lub do innych źródeł ogrzewania można było składać do 30 listopada 2022 roku. Nadal jednak można skorzystać z dodatku do prądu oraz do gazu.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać 1 lutego 2023 roku Natomiast gminy mają obowiązek wypłacenia go do końca pierwszego kwartału tego roku. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać te pieniądze?

Dodatek elektryczny jest to analogicznym do poprzednich dodatków, choć w innym wymiarze finansowym, rodzajem wsparcia dla osób ogrzewających swoje domy i mieszkania energią elektryczną.

Dodatek do prądu – kto może otrzymać?

Zgodnie z ustawą, dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Co ważne, źródło to musi zostać zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kluczowy jest tu termin poinformowania gminy o głównym źródle ogrzewania, Musi ono zostać wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy. Ma to miejsce w przypadku budowy nowych domów.

Dodatek do prądu – ile otrzymamy pieniędzy?

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez gospodarstwo więcej niż 5 MWh, odbiorcom przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości w kwocie 1500 zł. O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do niniejszego wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Dodatek do prądu – komu nie przysługuje?

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji elektrycznej (działalność w zakresie wytwarzania energii z OZE), dodatek elektryczny nie przysługuje. Warto pamiętać, że jeśli gospodarstwo domowe otrzymało wsparcie związane z dodatkiem węglowym lub do innych źródeł ogrzewania, nie można już skorzystać z dodatku elektrycznego,

Dodatek do prądu – wiele gospodarstw po jednym adresem?

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich. Jeśli wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono przez więcej osób, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek do prądu - gdzie złożyć wniosek?

W niosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Należy tego dokonać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodatek gazowy i zamrożenie cena gazu

Dodatek do gazu z kolei to nic innego jak zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB 21 grudnia 2022 r. Co ważne, zwrot VAT będzie jednak uzależniony od zamożności gospodarstwa.

Dodatek do gazu – ile wynosi?

Zwrot podatku VAT od ceny gazu otrzyma osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).

Dodatek do gazu – jak otrzymać?

Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek o zwrot podatku VAT trzeba będzie złożyć w 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. Będzie można go złożyć także w formie elektronicznej. Jak zapewnia resort klimatu i środowiska zwrot podatku VAT będzie też wyłączona spod egzekucji oraz zwolniona z podatku

Dodatek do gazu – gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zwrot podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wnioski należy składać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Źródło: MKiŚ, prezydent.pl, własne