Możliwość składania wniosków o objęcie ochroną czasową dotyczy cudzoziemców niebędących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli z jej terytorium do Polski od 24 lutego 2022 r. i spełniają warunki określone w decyzji wykonawczej Rady UE. W niej wskazani są ci, którzy uciekali przed wojną i nie mają obywatelstwa Ukrainy, ale mieszkali tam legalnie na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie są w stanie bezpiecznie powrócić do kraju lub regionu pochodzenia, a także ci, którzy posiadali w tym państwie status uchodźcy lub są członkiem rodziny osoby, która jest nim objęta.
Właśnie ci obcokrajowcy mogą otrzymać ochronę czasową w Polsce lub na terytorium innego państwa UE. Potwierdzeniem korzystania z niej jest zaświadczenie wydawane przez UdsC. Od 25 stycznia br. wnioski w tej sprawie można składać: pocztą, e-mailem, przez ePUAP i osobiście w biurze podawczym. Do tej pory forma pisemna nie była konieczna. Jak wynika z informacji urzędu, do wniosku o zaświadczenie trzeba też dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych przesłanek.