Ukraińcy będą musieli dopłacać do kosztów wyżywienia i pobytu w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Zwolnione z tego obowiązku będą m.in. osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, samotni rodzice z np. trojgiem dzieci czy osoby w trudnej sytuacji życiowej.

Tak wynika z nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (dalej: specustawa ukraińska), nad którą w ubiegłym tygodniu prace zakończył parlament.
Zgodnie z nią po upływie 120 dni od pierwszego wjazdu na terytorium RP osoby przebywające w miejscach zbiorowego zakwaterowania będą musiały opłacić, z góry, 50 proc. kosztów pobytu – w kwocie nie wyższej niż 40 zł za osobę dziennie. Przepis ten zacznie obowiązywać od 1 marca 2023 r. Z kolei po upływie 180 dni od pierwszego wjazdu do Polski zapłacą 75 proc. kosztów, nie więcej niż 60 zł – ten wymóg wejdzie w życie 1 maja br.
Senatorowie proponowali, aby przesunąć o miesiąc terminy obowiązywania nowych regulacji zobowiązujących do partycypowania w kosztach, na odpowiednio 1 kwietnia i 1 czerwca 2023 r. Posłowie jednak nie poparli tej propozycji i odrzucili poprawkę Senatu.
Nie zgodzili się również, aby niepubliczne szkoły dla dorosłych mogły uzyskiwać dotację na uczniów będących obywatelami Ukrainy. Zdaniem senatorów rozwiązania ustawowe, które wyłączają z dofinansowania w tych szkołach obywateli Ukrainy, przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania nauczania w tych placówkach innym cudzoziemcom, powodują, że nie są oni równouprawnieni w korzystaniu z systemu wsparcia państwa polskiego w zakresie możliwości wyboru edukacji. – W przypadku prywatnych szkół może dochodzić do nadużyć, dlatego jesteśmy przeciw poprawce senatorów. Te osoby mogą kształcić się za darmo w szkołach samorządowych – wyjaśnił Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w trakcie prac nad specustawą w sejmowej komisji.
Posłowie zgodzili się natomiast na pozostałe poprawki senatorów. Są one związane głównie z przedłużającymi się pracami nad nowelizacją specustawy, co doprowadziło do wielu luk w przepisach (pisaliśmy o tym w DGP nr 8/2023: „Nieważne dokumenty Ukraińców. Rząd spóźnił się z nowelą”). Z końcem roku wygasły bowiem regulacje dotyczące m.in. ukraińskich dokumentów pobytowych czy praw jazdy. Senat zaproponował poprawki, które mają na celu utrzymanie tych przepisów z mocą wsteczną od 1 stycznia 2023 r. – Konsekwencją nieukończenia procesu legislacyjnego uwieńczonego wejściem w życie nowelizacji specustawy przed końcem 2022 r. jest konieczność dokonania w ustawie licznych zmian zmierzających do zachowania uprawnień, które przysługiwały obywatelom Ukrainy do 31 grudnia 2022 r., przedłużenia terminów wykonania niezrealizowanych obowiązków, które upłynęły z końcem ubiegłego roku, oraz przedłużenia okresu tymczasowego zawieszenia skutków prawnych przewidzianych przepisami prawa – uzasadnili poprawki senatorowie. Te zmiany poparł Sejm. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do podpisu prezydenta