Krąg stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę co do zasady definiuje art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane (dalej: p.b.). Są nimi: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Ustalenie tych ostatnich nie jest jednak proste m.in. z uwagi na definicję obszaru oddziaływania obiektu, która jest zawarta w art. 3 pkt 20 p.b. W szczególnych przypadkach stroną takiego postępowania może być organizacja ekologiczna (w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa lub w postępowaniu poprzedzonym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach), a także strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 28 ust. 3a i 4 p.b. oraz art. 44, 86g i 86h ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

obszar oddziaływania obiektu

Od 19 września 2020 r. w art. 3 pkt 20 p.b. wprowadzono bardzo istotną modyfikację definicji obszaru oddziaływania obiektu. Zmiana ta wywiera bezpośredni wpływ m.in. na ustalanie kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę.