Związek Powiatów Polskich proponuje, aby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dzielił się z powiatami wpływami z kar nakładanych na biznes. Skierował w tej sprawie pismo m.in. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pieniądze te byłyby wykorzystywane do wzmocnienia ochrony praw konsumenta, mogłyby też przyczynić się do szybszego załatwiania spraw i rozwiązać problem z finansowaniem działalności miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta.
– Możliwe byłoby też wzmocnienie zasobów organizacyjno-kadrowych wspierających zadania powiatowych rzeczników – tłumaczy Andrzej Płonka, prezes zarządu ZPP.
Związek postuluje też objęcie rzeczników ochroną na wzór tej zagwarantowanej profesjonalnym pełnomocnikom procesowym. – Zdarzają się próby zastraszania rzeczników i grożenie im postępowaniami sądowymi za naruszenie dobrego imienia firmy, gdy podejmują działania na rzecz konsumentów – wyjaśnia Płonka.
Proponuje także wprowadzenie sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej (od 2 tys. do 10 tys. zł) za brak udzielenia wyjaśnień przez przedsiębiorcę. Kara mogłaby zostać ponowiona w przypadku dalszego uchylania się firmy od odpowiedzi. Pieniądze z tych sankcji stanowiłyby dochód własny powiatu.
– Choć przepisy mówią o odpowiedzialności za nieudzielnie rzecznikowi konsumentów informacji, są nieskuteczne, bo można je zastosować tylko do osób fizycznych – przedsiębiorców jednoosobowych. Przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi nie odbierają więc korespondencji od rzeczników praw konsumenta albo na nią nie odpowiadają – twierdzi Płonka.
Jego zdaniem rzecznikom powinien zostać także zagwarantowany dostęp do dokumentów przedsiębiorcy, które mogłyby się przyczynić do wyjaśnienia sprawy. W zakresie postępowania sądowego proponuje, aby rzecznicy w sprawach, w których reprezentują interesy konsumentów, zostali ustawowo zwolnieni z opłat sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego w przypadku spraw przegranych.
ZPP podkreśla, że obywatele potrzebują większego wsparcia w sporach konsumenckich niż to, które zostało opisane w obowiązujących przepisach. ©℗