Rząd będzie miał większą kontrolę na obcokrajowcami, którzy nielegalnie przebywają w Polsce. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, którym wczoraj zajmowała się Rada Ministrów.

Jego celem jest m.in. wprowadzenie do polskiego porządku prawnego wymogów dwóch unijnych rozporządzeń. Oba dotyczą użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), pierwsze rozporządzenie w zakresie powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, a drugie dotyczące m.in. odpraw granicznych.
Zgodnie z proponowanymi przepisami komendant główny Straży Granicznej będzie musiał zamieszczać i aktualizować dane o cudzoziemcach zobowiązanych do wyjazdu z UE w SIS.
– Wpisy do SIS dotyczące powrotu oraz wymiana informacji uzupełniających powinny ułatwić właściwym organom podejmowanie niezbędnych środków w celu wykonania decyzji nakazujących powrót – wyjaśnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przygotowało projekt.
10 tys. rocznie zapada decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu
Dodaje, że system powinien przyczyniać się do identyfikowania obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót, którzy ukryli się i zostali zatrzymani w innym państwie członkowskim, a także pomóc w wymianie informacji na ich temat między państwami członkowskimi.
– Środki te powinny pomóc w zapobieganiu migracji nieuregulowanej i wtórnym przepływom oraz w powstrzymywaniu tych zjawisk, a także wzmacniać współpracę między organami państw członkowskich – uważa resort.
Projekt nowelizacji przewiduje też wiele innych zmian. Przykładowo zakłada przeniesienie kompetencji szefa Urzędu ds. Cudzoziemców na komendanta głównego Straży Granicznej jako organu wyższego stopnia w stosunku do komendantów oddziałów Straży Granicznej i komendantów placówek Straży Granicznej w niektórych sprawach administracyjnych, np. wydalenia obywatela państwa członkowskiego UE. Przejmie on także organizację dobrowolnych powrotów, a także przenoszenia cudzoziemca do innego kraju unijnego.
Projekt przewiduje też zmiany dotyczące wymogu posiadania przez obcokrajowców potwierdzonej znajomości języka polskiego. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym jednym z warunków, jakie musi spełnić cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jest potwierdzenie umiejętności władania językiem polskim. Znajomość tę potwierdzać może np. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego. Z uwagi na duże zainteresowanie tym dokumentem cudzoziemcy długo muszą czekać na termin egzaminu. Projekt zakłada rozszerzenie listy o kolejne certyfikaty, które potwierdzą znajomość polskiego.
– Zostaną one konkretnie określone w rozporządzeniu. Zachowany zostanie zaś minimalny poziom biegłości językowej B1. Taki zabieg pozwoli na to, żeby również inne wiarygodne certyfikaty znajomości języka polskiego mogły poświadczać posiadane kompetencje – twierdzi resort. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt trafi do Sejmu