Z kontekstu pytania należy wnioskować, że chodzi o zmiany dokonane w prawie oświatowym na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy ‒ Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: ustawa nowelizująca). Przepisy te wprowadziły zmiany w systemie zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświaty – chodzi o nowe jednostki redakcyjne zawarte w art. 39 ust. 2 i 3 prawa oświatowego oraz art. 3 ustawy nowelizującej. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, proponowana zmiana ma przyczynić się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy ponoszonymi a refundowanymi kosztami dowozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Zmiana systemu zwrotu kosztów jest koniecznym wsparciem dla rodziców, bez którego wielu z nich nie będzie w stanie realizować dowozu swoich dzieci do placówek oświatowych.