Skoro mowa o nieruchomościach zamieszkałych i letniskowych, to należy przybliżyć związane z nim regulacje prawne wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.). Zgodnie z art. 6i u.c.p.g. obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ‒ za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;