Przybywa zainteresowanych wydaniem karty, od której zależy prawo do wyższej ulgi na prąd i do zniżek przy zakupie paliwa. Drugi raz wydłuża się okres na podniesienie standardów w schroniskach i noclegowniach.

Samorządy i organizacje pozarządowe, które prowadzą placówki dla osób bezdomnych, będą miały czas do końca 2023 r. na osiągnięcie standardów lokalowych i opiekuńczych. Nowy termin wprowadza uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Zmianie ma ulec art. 4 ustawy z 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. poz. 700 ze zm.), który obecnie zakłada, że samorządy mają czas do 31 grudnia 2022 r. na dostosowanie placówek do wymogów wskazanych w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. poz. 896). Wymagania dotyczą m.in. liczby pomieszczeń i ich wyposażenia, zakresu oferowanych usług oraz maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać w tych placówkach. Nie wszędzie udało się te standardy osiągnąć, poprawka wydłuża ten termin o kolejny rok. Pierwotnie miało to nastąpić do końca 2020 r.
Sejm przegłosował też zmianę w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1744 ze zm.), która podnosi maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na KDR jeszcze w 2022 r. i w 2023 r. Chodzi tutaj o środki, które są przeznaczane: dla gmin na obsługę nałożonych na nich zadań (ustalanie prawa do KDR, wydawanie dokumentów), na produkcję kart oraz na rekompensaty z tytułu udzielonych na jej podstawie rodzinom wielodzietnym ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego oraz opłatach za wydanie paszportu. Wpisany do ustawy o KDR limit na 2022 r. wynosi łącznie na te wszystkie cele 63,90 mln zł, a na przyszły rok – 65,60 mln zł. W myśl poprawki zostanie on podniesiony odpowiednio do 78 mln zł i 91 mln zł. Jest to niezbędne ze względu na zwiększone zainteresowanie uzyskaniem KDR spowodowane m.in. możliwością skorzystania ze zniżek na zakup paliwa dla posiadaczy karty oraz podwyższonego z 2000 kWh do 3000 kWh limitu wykorzystania energii elektrycznej, dla którego w 2023 r. będzie obowiązywała niższa cena. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu