Podstawowym zadaniem asystenta jest praca z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, którym grozi zabranie dziecka do pieczy zastępczej, lub takimi, w których już do tego doszło. Co do zasady zatrudnianie asystentów należy do zadań własnych gminy, ale do tej pory było tak, że były one w tym zakresie wspierane finansowo środkami budżetu państwa. Służy do tego specjalny program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), który początkowo przewidywał, że samorządy będą otrzymywały co roku dotacje na częściowe pokrycie ich miesięcznych pensji, ale od 2020 r. zmienił formułę w taki sposób, że do asystentów trafia jednorazowy dodatek do wynagrodzenia.
W związku z tym, że zbliża się koniec 2022 r., a tegoroczna edycja programu nie została jeszcze uruchomiona, PFZPSiPS postanowiła zapytać resort rodziny, czy i kiedy do tego dojdzie. Ministerstwo wskazało, że przygotowuje program na ten rok, a jego realizacja nastąpi do końca grudnia. Niewiadomą pozostaje to, ile będzie wynosił dodatek do pensji asystenta oraz jakie zasady będą obowiązywały przy jego przyznawaniu – MRiPS podało jedynie, że zostanie to określone w ogłoszeniu o programie, które zostanie opublikowane na jego stronie internetowej. Przykładowo w ubiegłym roku wynosił on maksymalnie 2 tys. zł i przysługiwał niezależnie od tego, czy asystent był zatrudniony na etacie, czy świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.