Samorządowcy walczą o nowy ustrój. W odpowiedzi rząd gotów jest odebrać starostom część kompetencji.
DGP poznał treść dwóch pism, które były przedmiotem dyskusji na posiedzeniu zespołu ds. ustrojowych i zespołu działającego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Celem ich prac jest przygotowanie propozycji dla kompleksowej reformy samorządów.
Pierwszy dokument to „Priorytety zmian legislacyjnych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania samorządów lokalnych”. Złożył go Związek Gmin Wiejskich RP. Wśród wielu zawartych w nim propozycji (m.in. wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych we wszystkich samorządach, wydłużenia kadencji organów) czytamy, iż inicjatywy ustawodawcze powinny zmierzać do „likwidacji zupełnej powiatów na rzecz ustanowienia działów administracji specjalnej, niezespolonej i przekazania części zadań do gmin”. Jak dodają autorzy pisma, „możliwy jest też model przejęcia przez gminy pełnej obsługi administracyjnej obywateli”. Gminy dopuszczają także scenariusz alternatywny: zachowujący powiaty, ale już jako związki gmin gwarantujące gminom wpływ na decyzje władz powiatów. „Można to zapewnić w drodze ustawowego członkostwa w radach powiatów wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin wchodzących w skład danego powiatu” – przekonują gminy.