Gminy mogą już składać do wojewodów zapotrzebowanie na pieniądze na zapewnienie w przyszłym roku usług opiekuńczych osobom, które skończyły 75 lat. Dofinansowanie będzie mogło objąć do 60 proc. kosztu ich świadczenia.

Możliwość jego uzyskania przewiduje program „Opieka 75+” na 2023 r., który ogłosiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jego podstawowym celem jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych zapewnianych osobom w miejscu ich zamieszkania, jeśli ze względu na wiek lub stan zdrowia potrzebują pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, poprzez wsparcie finansowe gmin w ich realizowaniu (pieniądze na ten cel pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa). Tak jak w poprzednich edycjach programu, ten przyszłoroczny jest skierowany do gmin: wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, mających do 60 tys. mieszkańców. Samorząd może uzyskać dofinansowanie do usług opiekuńczych (również specjalistycznych) dla osób po 75. roku życia, którym są one świadczone w ramach tegorocznej edycji i będą kontynuowane w 2023 r., osób, którym nie były one zapewniane w br., oraz na zwiększenie liczby godzin usług.
Co istotne, program zakłada, że dofinansowanie przysługuje, jeśli usługi opiekuńcze są wykonywane przez osoby zatrudnione przez gminę na podstawie umowy o pracę – w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej – lub gdy ich świadczenie jest zlecane organizacjom pozarządowym. Dopuszczalne jest również kupowanie usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego. Koszt realizacji zadania wylicza się poprzez pomnożenie całkowitej liczby godzin usług opiekuńczych przyznanych seniorowi na 2023 r. przez koszt jednej godziny usług, który jest określony w uchwale rady gminy. Do ustalonej w ten sposób kwoty gmina może otrzymać dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej jej 60 proc. (pozostałe 40 proc. będą stanowić pieniądze z budżetu samorządu). Swoje zapotrzebowanie na dotacje samorządy powinny przesyłać wojewodom na specjalnym formularzu, który został umieszczony w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
Program „Opieka 75+” jest prowadzony od 2018 r. i cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony samorządów. Do jego pierwszej edycji zgłosiły się 394 gminy, w 2020 r. było ich już 509, a w tegorocznej bierze udział 616 samorządów. W efekcie rosną też wydatki budżetu państwa na program. W 2018 r. wynosiły one 4,5 mln zł, w 2020 r. – 15 mln zł, a w 2022 r. – 38 mln zł.©℗