Taką kwotę przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 r. (ustawa około budżetowa), którą na ostatnim posiedzeniu przyjął Sejm. Zgodnie z zawartymi w niej przepisami pieniądze pochodzące z Funduszu Pracy (FP) powiaty będą mogły przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz odprowadzanych od nich składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, którzy realizują zadania określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.).
Na ten cel będzie przeznaczona kwota odpowiadająca 14 proc. kwoty środków ustalonych dla województw na podstawie umów zawieranych przez zarządy województw z ministrem funduszy i polityki regionalnej na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przyszłym roku będzie to 158,4 mln zł.