Jeśli jednostka samorządu terytorialnego zdecyduje się na wprowadzenie szkolenia z topografii dla kandydatów zamierzających wykonywać przewóz osób, to kurs musi obejmować wszystkich bez wyjątku – uznał wojewoda śląski.
Zgodnie z art. 6 ust. 3a–3c rada gminy liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców może wprowadzić w drodze uchwały obowiązek ukończenia przez kierowcę zamierzającego wykonywać przewóz osób szkolenia z zakresu znajomości topografii danej miejscowości oraz przepisów prawa lokalnego. Kończy się ono sprawdzeniem nabytej wiedzy przed specjalnie do tego powołaną komisją egzaminacyjną. Wprowadzenie takiej regulacji jest uprawnieniem władz lokalnych, a nie ich obowiązkiem.
Reklama
Wymogom ustawy starali się sprostać rajcowie z Częstochowy. Decydując o wprowadzeniu szkoleń, ustalili ich program rozłożony na 20 godzin, a także częstotliwość egzaminów, tryb powoływania i skład komisji egzaminacyjnej, sposób sprawdzania wiedzy uczestników szkolenia oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu. Jednocześnie rada miasta określiła opłatę za udział w szkoleniu i przystąpienie do egzaminu. Poprzestając na tych elementach, radni działaliby w ramach swoich kompetencji. Niestety zdecydowali się również na wprowadzenie zwolnień z obowiązku ukończenia szkolenia. Uznali, że zdanie egzaminu nie jest zasadne w przypadku osób, „które już wcześniej wykonywały pracę związaną z posiadaniem szerokiej wiedzy o topografii miasta”.
W ocenie organu nadzoru rada miasta nie jest upoważniona, by ustanowić zwolnienie, gdyż ustawa o takowym w ogóle nie wspomina. „Jeżeli ustawodawca zamierzałby wprowadzić zwolnienie (...) dla podmiotów ubiegających się o licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, to wprowadziłby takie regulacje wprost w ustawie lub zawarłby w ustawie odpowiednią normę kompetencyjną dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego” – tłumaczył wojewoda śląski.
Oznacza to, że jeżeli w danym mieście wprowadzono obowiązek ukończenia szkolenia ze znajomości topografii, to muszą je ukończyć wszyscy ci, którzy zamierzają trudnić się przewozem.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 20 lutego 2015 r., nr NPII.4131.1.57.2015.