Osoba korzystająca z leczenia uzdrowiskowego na terenie gminy, w której mieszka, nie zapłaci opłaty uzdrowiskowej. Dotychczas zwolnieni z niej byli tylko mieszkańcy obszaru, któremu nadano status uzdrowiska.

Taka zmiana przewidziana została w projekcie nowelizacji ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) przygotowanym przez sejmową komisję ds. petycji w odpowiedzi na wniosek gminy Połczyn-Zdrój.
Obecnie osoby mające miejsce zamieszkania w miejscowości uzdrowiskowej, które w celach zdrowotnych czasowo przebywają w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego położonym w tej miejscowości, nie są zobowiązane do uiszczania opłaty uzdrowiskowej. Taki obowiązek mają natomiast osoby mieszkające na terenie danej gminy, ale poza obszarem, któremu nadano status uzdrowiska. Projektowana ustawa zmienia ten stan, doprowadzając do sytuacji, w której wszyscy mieszkańcy gminy korzystający z lecznictwa uzdrowiskowego na jej terenie będą zwolnieni z opłaty uzdrowiskowej.
Zmiana będzie skutkowała mniejszymi wpływami z opłaty uzdrowiskowej, a także mniejszą dotacją, która jest przyznawana gminom uzdrowiskowym na podstawie wysokości opłaty zebranej w roku poprzednim, jednak z uwagi na bardzo niewielką liczbę osób, których proponowane zwolnienie może dotyczyć w skali roku (kilka lub kilkanaście, ponieważ pacjenci bardzo rzadko są kierowani na leczenie sanatoryjne w swoim miejscu zamieszkania), różnica ta – jak przekonują projektodawcy – będzie relatywnie niewielka. Gdyby przyjąć założenie, że we wszystkich tych gminach obowiązują maksymalne stawki opłaty uzdrowiskowej wynoszące w 2022 r. 4,83 zł oraz że w skali roku 20 mieszkańców każdej ze wspomnianych 44 gmin uczestniczy w turnusach rehabilitacyjnych na terenie swojej gminy, to roczny ubytek przychodów wyniósłby niecałe 120 tys. zł. Kwota utraconej dotacji z budżetu państwa byłaby identyczna. Tak więc przeciętny ubytek przychodów dla jednej gminy wyniósłby, przy tych założeniach, ok. 5500 zł – czytamy w uzasadnieniu projektu. A biorąc pod uwagę, że zasadniczym skutkiem społecznym projektowanej ustawy będzie zrównanie praw wszystkich mieszkańców gminy, na terenie której znajduje się uzdrowisko, zmiana ta jest uzasadniona.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do opinii Biura Analiz Sejmowych oraz Biura Legislacyjnego