Sejm poparł część poprawek do nowelizacji ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), które precyzują kwestie przekazywania środków na transformację energetyczną nie tylko przez JST, ale także jednostki kultury, ZOZ-y i spółki kapitałowe, gdzie właścicielem lub większościowym udziałowcem jest JST. Nowela umożliwia przekazanie JST dodatkowo 13,67 mld zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Sejm przyjął dwie poprawki Senatu. Jedna miała charakter doprecyzowujący. Druga wskazywała, że na kwotę, jaką JST ma ponieść ze względu na otrzymane dodatkowe środki wliczane były wydatki jednostek kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i spółek kapitałowych, gdzie decydentem albo większościowym udziałowcem jest samorząd terytorialny. Nowela zakłada bowiem, że JST mają w latach 2022-2025 przekazać na poprawę efektywności energetycznej lub rozwój odnawialnych źródeł energii równowartość 15% z kwoty, otrzymanej na podstawie tej noweli.

Środki mają wpłynąć do budżetów JST jeszcze w tym roku. Samorządy mają otrzymać łącznie 13,67 mld zł, przy czym 7,8 mld zł ma zostać podzielonych proporcjonalnie udziału JST w podatku PIT, pozostałe - w zależności od statusu JST.

Ustawa zakłada rozwiązania obligujące jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia w latach 2022-2025 na wymienione wyżej zadania wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowela dostosowuje reguły fiskalne obowiązujące JST do obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej - wprowadza czasowe preferencje w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz limitu długu.

Proponowane zmiany zakładają przedłużenie możliwości bilansowania części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego na lata 2023-2025 wolnymi środkami będącymi w dyspozycji JST oraz możliwość niespełnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, pod warunkiem, gdy łączna kwota długu nie przekroczy 100% jej dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym oraz powiększonych o planowane przychody nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Dodatkowo JST będzie mogła przekroczyć indywidualny limit spłaty zobowiązań wyłącznie w przypadku, gdy taka sytuacji nie zagrozi realizacji zadań publicznych.

Nowela wydłuża o rok okres wydatkowania środków otrzymanych z budżetu państwa przez gminy w roku 2021 na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji.

(ISBnews)