„Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.” opublikowane przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych potwierdza wcześniejsze doniesienia Ministerstwa Finansów o nadwyżce budżetowej samorządów w 2021 r. Na plusie były wszystkie rodzaje jednostek samorządu terytorialnego (JST) - gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa, a także Warszawa, której wynik został ujęty oddzielnie (patrz: infografika).

Dobrze już było?