Pismo w tej sprawie organizacja skierowała do resortu rodziny w związku z trwającymi konsultacjami projektu nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 534). Na jego mocy po wybuchu pandemii koronawirusa, gdy kluczowe było wprowadzanie rozwiązań mających zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się, zmieniono organizację pracy powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
Co do zasady jest tak, że wydanie dokumentu potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną odbywa się na podstawie badania, po którym lekarz sporządza ocenę stanu zdrowia osoby wnioskującej o jego wydanie. Natomiast par. 2 wspomnianego rozporządzenia przewiduje, że jeśli lekarz będący przewodniczącym składu orzekającego lub członkiem zespołu uzna, że zgromadzona dokumentacja medyczna jest wystarczająca do oceny stanu zdrowia potrzebnej do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień, to może ją sporządzić bez badania osoby niepełnosprawnej. W efekcie dokument może być wydany w trybie zaocznym bez osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.