Tak przewiduje rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. poz. 1336). Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, już wcześniej zapowiadał, że po przedłużeniu wypłaty pieniędzy za udzielanie schronienia uchodźcom z 60 do 120 dni kolejne przedłużenie nie będzie dotyczyć wszystkich osób, które zdecydowały się w ten sposób pomagać uciekinierom. Taka możliwość obejmie jedynie tych, którzy będą pod swoim dachem gościć wskazane przepisami kategorie obywateli Ukrainy.
Zostały one wymienione w par. 4 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, który określa sześć grup takich uchodźców. Pierwsza z nich to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, jej stopniu, o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Do drugiej zaliczają się uchodźcy posiadający dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. W przypadku obydwu tych kategorii świadczenie będzie należeć się na osobę niepełnosprawną, osobę sprawującą nad nią opiekę oraz na każde jej niepełnoletnie dziecko.