Dotyczyło ono gminy Kosakowo, gdzie rada w drodze uchwały wprowadziła minimalne stawki czynszu za dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność gminy. Kompetencję do takiego działania radni wywiedli z ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), która wskazuje, że organ stanowiący może wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zarządu mieniem gminy.
Wojewoda podkreślił jednak, że chodzi tu o ogólne reguły i wytyczne dotyczące sposobu gospodarowania mieniem gminnym, z pominięciem szczegółowych postanowień. Ustalanie tych ostatnich należy bowiem do kompetencji wójta jako organu na co dzień gospodarującego mieniem gminy i odpowiadającego za załatwianie spraw bieżących z tego zakresu.