Rada może uchwalać jedynie ogólne wytyczne dotyczące zarządzania mieniem gminy. Konkrety należą do organu wykonawczego. To sedno rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody pomorskiego.

Dotyczyło ono gminy Kosakowo, gdzie rada w drodze uchwały wprowadziła minimalne stawki czynszu za dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność gminy. Kompetencję do takiego działania radni wywiedli z ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), która wskazuje, że organ stanowiący może wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zarządu mieniem gminy.
Wojewoda podkreślił jednak, że chodzi tu o ogólne reguły i wytyczne dotyczące sposobu gospodarowania mieniem gminnym, z pominięciem szczegółowych postanowień. Ustalanie tych ostatnich należy bowiem do kompetencji wójta jako organu na co dzień gospodarującego mieniem gminy i odpowiadającego za załatwianie spraw bieżących z tego zakresu.
Wojewoda wyjaśnił też, że stawki opłaty za dzierżawę są określane w umowie cywilnej z dzierżawcą, którą w imieniu gminy zawiera wójt, a nie rada. To on powinien więc kształtować treść takiego kontraktu, bez wymuszania konkretnych zapisów przez radnych.
Swoją interpretację przepisów wojewoda poparł wyrokiem NSA z 17 lipca 2014 r. (sygn. akt I OSK 873/14). Sąd stwierdził w nim, że „podejmowanie czynności z zakresu prawa cywilnego, np. w przedmiocie zawierania umów dzierżawy, należy do kompetencji wójta jako reprezentanta gminy, któremu nie można – bez wyraźnego upoważnienia ustawowego – narzucać elementów umowy i tym samym ograniczać obowiązującą swobodę umów”.

ORZECZNICTWO

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego z 12 grudnia 2014 r., nr NK-V.4131.136.2014.MA.