Rozwiązanie z radnym gminy stosunku pracy – zarówno w drodze wypowiedzenia, jak i w trybie natychmiastowym – wymaga uzyskania przez pracodawcę uprzedniej zgody rady gminy, której jest on członkiem. Rada musi jej odmówić, jeśli podstawą rozwiązania tego stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu (art. 25 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Oznacza to, że w każdej innej sytuacji będzie zgoda. Stanowisko to potwierdził NSA w wyroku z 3 grudnia 2021 r. (sygn. akt III OSK 4443/21). Sąd wskazał w nim, że „łączne zastosowanie dyrektyw wykładni językowej i systemowej do obu zdań przepisu art. 25 ust. 2 u.s.g. prowadzi do wniosku, iż rada gminy ma obowiązek udzielić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w każdym przypadku, za wyjątkiem sytuacji gdy podstawą rozwiązania stosunku pracy są okoliczności związane z wykonywaniem mandatu radnego”.
W powyższej sprawie p.o. dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie zwrócił się do Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z wnioskiem o wyrażenie zgody na wypowiedzenie radnemu warunków pracy i płacy. W uzasadnieniu wskazano, że przyczyną jest nowa organizacja pracy, będąca następstwem zniesienia Agencji Nieruchomości Rolnych oraz utworzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Powołano się przy tym m.in. na okoliczność organizacji pracy i wprowadzenia nowych regulacji w zakresie siatki stanowisk oraz zasad wynagradzania pracowników. Rada dzielnicy nie wyraziła zgody na dokonanie wypowiedzenia, a w uzasadnieniu uchwały wskazała m.in., że wnioskodawca nie przedstawił informacji o jakimkolwiek związku zmian organizacyjnych oraz wprowadzonych regulacji z sytuacją zawodową pracownika radnego, które uzasadniałyby dokonanie zmiany na jego niekorzyść. Sąd rozstrzygając sprawę, wskazał, że rada jest zobowiązana udzielić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w każdym przypadku, z wyłączeniem sytuacji, gdy podstawą rozwiązania stosunku pracy są okoliczności związane z wykonywaniem mandatu. Ponadto uznał, że rada nie jest uprawniona do ingerowania w prawo pracodawcy do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem będącym radnym we wszystkich innych sytuacjach niż te związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.