Analizując podaną problematykę, warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Postanowiono tam, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zobowiązania zaciągane na sfinansowanie planowanego deficytu mogą być jednak dokonywane tylko do kwot niezbędnych do realizacji tego celu. W praktyce oznacza to, że jeżeli planowany deficyt wynosi np. 5 mln zł, to zaciągane zobowiązanie może służyć tylko pokryciu tego celu, a nie również innych celów. Warto także dodać, że ww. uchwały są podejmowane na podstawie art. 58 ustawy o samorządzie gminnym, z którego m.in. wynika, że uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła pokrycia zobowiązań.
Powiązanie z uchwałą budżetową