Wątpliwości są słuszne, bo wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego nie może dotyczyć jedynie kolejnego roku budżetowego, lecz kolejnych lat budżetowych. Ogólna zasada z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wskazuje, że rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących tego typu fundusz i podejmuje uchwałę, w której wyraża bądź nie zgodę na jego wyodrębnienie. Ponadto uchwała podjęta po 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, jest nieważna.
Z innych jednostek redakcyjnych ww. artykułu wynika, że środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku sołectwa. Są one zadaniami własnymi gminy – zgodnymi ze strategią rozwoju tejże JST – i służą poprawie warunków życia mieszkańców. Mogą być też przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej. Warto też zaznaczyć, że fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.