Zgodne z nią nazwy np. ulic, którym patronują święci lub wybitne postaci historyczne, są pod szczególną ochroną (patrz ramka) i zmienić je można tylko w wyjątkowych sytuacjach. Samorząd ma prawo podjąć taką decyzję, jedynie jeżeli chce zapewnić godniejszą formę upamiętnienia patrona, nadając daną nazwę innemu obiektowi. Decyzja o zmianie miana zapadnie też w przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności, które kwestionują zasadność uznania danej osoby za godnego patrona. Tak się stanie, gdy okaże się, że propagowała ona komunizm, nazizm, faszyzm lub inny ustrój totalitarny albo szpiegowała na rzecz obcego państwa czy brała udział w spisku przeciwko suwerenności i niepodległości Polski.
Ustawa weszła w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, czyli 21 kwietnia br., ale zawiera również przepisy przejściowe. Wynika z nich, że wszystkie uchwały o zmianie nazw podjęte od 1 stycznia 2022 r., a niezgodne z nowymi wytycznymi, są nieważne. Gminy muszą przywrócić poprzednie oznaczenia, jeśli zostały już usunięte.