Tak, nowe przepisy dotyczące podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu dotyczą także członków. Zgodnie z najnowszą wykładnią przedstawioną przez Ministerstwo Zdrowia, a później także ZUS, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (dalej: komisji) pobierający wynagrodzenie powinni być zgłoszeni do tego ubezpieczenia.
Z 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa zdrowotna), zgodnie z którym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Zasady powołania komisji zawiera art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nimi powołują je wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast). Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie.