Na początek przypomnienie: zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gminy są spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy. Darowizna to instytucja prawa cywilnego i ma normatywne podstawy w kodeksie cywilnym. Przez zawarcie takiej umowy darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z kolei w orzecznictwie sądowym akcentuje się, że umowa darowizny jest czynnością prawną, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego przy równoczesnym braku nałożenia na niego obowiązku świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Korzyść osiągana przez jedną stronę umowy nie znajduje odpowiednika po drugiej stronie. Umowa darowizny jest umową konsensualną, co oznacza, iż wywołuje ona skutki z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez darczyńcę i obdarowanego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 stycznia 2017 r., sygn. akt VI ACa 1635/15).
Klasyfikacja dobra, ale…