Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, podkreśla, że jeszcze w czwartek, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, regionalne RIO informowały, że absolutnie takiej możliwości nie ma. – Zmiana stanowiska cieszy – podkreśla.
RIO powołuje się przy tym na art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 261), w którym mowa jest o „sytuacji kryzysowej”, oraz na definicję „zarządzania kryzysowego”, które – jak podkreśla RIO – polega nie tylko na przygotowaniu do „przejmowania kontroli” nad sytuacjami kryzysowymi, ale także na odpowiednim reagowaniu na nie. – Obejmuje ono działania odpowiednie do rozwoju sytuacji, będącej następstwem zagrożenia – głosi stanowisko. RIO zaznacza jednocześnie, że uruchomienie funduszy z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z kryzysem uchodźczym należy odróżnić od możliwości wsparcia finansowego cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.), ponieważ jest ono skierowane do konkretnych osób i jego zakres zasadniczo odbiega od pomocy finansowej świadczonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.