Niestety nie. Ograniczanie wsparcia tylko dla tych mieszkańców, którzy udostępniają będące w ich posiadaniu obiekty zabytkowe, jest nieuprawnione. Dotacją powinny zostać objęte zarówno zabytki dostępne publicznie, jak i niespełniające tego kryterium. Nie ma też uzasadnionych przesłanek, aby dotacja dotyczyła jedynie zabytków w złym stanie technicznym. Analizę podanego zapytania należy jednak przeprowadzić w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz – posiłkowo – ustawy o finansach publicznych. Punktem wyjścia będzie art. 81 pierwszej z ww. ustaw. Postanowiono w nim, że w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Ponadto dotacja, w zakresie określonym w art. 77, może być udzielona w wysokości do 100 proc. nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Co na to sądy