Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów obowiązek ten wygasł 31 grudnia 2021 r.
Nowela nadaje nowe brzmienie art. 32. Zgodnie z jego nową wersją „w razie wypowiedzenia najmu, z powodu remontu lub rozbiórki budynku, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia mu lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do 31 grudnia 2024 r., na właściwej gminie”. – Projekt dotyczy często osób w złej sytuacji materialnej i życiowej. Państwo zaś, mając możliwości zapewnienia zabezpieczenia społecznego obywatelom, powinno z nich korzystać – uzasadniają projektodawcy. Przyznają jednocześnie, że zmiana będzie miała wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego, przy czym nie ma możliwości jego oszacowania, ponieważ nie są znane ani liczba budynków stanowiących własność osób fizycznych zasiedlonych przed laty w trybie administracyjnym, ani ich stan techniczny.