szersze przesłanki

Zgodnie z art. 42 ust. 2 u.p.s., jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta. [ramka] Przepisy nie przewidują pisemnej formy polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Można go wydać w dowolnej formie. Pragmatyka nie przewiduje też obowiązku wcześniejszego zawiadamiania (uprzedzania) pracownika samorządowego o konieczności pracy w godzinach nadliczbowych, co nie znaczy, że kwestii tych nie można ustalić w regulaminie pracy lub w układzie zbiorowym pracy.