Wzrost wartości nieruchomości na skutek określonych zdarzeń o znaczeniu prawnym, jak np. budowa urządzeń infrastruktury technicznej, podział nieruchomości czy też jej podział i scalanie, może się wiązać dla jej właściciela z obowiązkiem uiszczenia opłaty adiacenckiej [ramka]. Postępowanie w sprawie ustalenia jej wysokości trwać może kilka lat. Jednak obowiązek uiszczenia opłaty nie powstanie, jeśli postępowanie w sprawie jej ustalenia nie zostanie wszczęte w ściśle określonym ustawowym terminie.
Definicje