Projekt uchwały opracowany przez burmistrza powinien uwzględniać wymogi wynikające z ustawy o sporcie. A kompetencje, które wójt sobie przypisał, przysługują tylko radzie miasta. Z art. 27 ww. ustawy bowiem wynika, że tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto organ stanowiący JST może określić w drodze uchwały warunki i tryb finansowania tego typu zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który dana jednostka zamierza osiągnąć. Z kolei art. 28 wskazuje, że działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego klub sportowy, którego celem nie jest osiągnięcie zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 2, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
Zamknięty katalog