dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
Jednym z założeń, jakie przyświecały ustawodawcy przy uchwalaniu obowiązującej od niespełna miesiąca ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 1641), jest zwiększenie podaży otwartych danych. Pomocne w tym mają być różne instrumenty, w tym – nowość względem poprzednio obowiązującej regulacji – sformalizowanie na poziomie ustawowym możliwości powoływania pełnomocników do spraw otwartości danych. Dotychczas funkcjonowali oni na szczeblu centralnym w administracji rządowej na mocy Programu otwierania danych przyjętego uchwałą nr 28 Rady Ministrów z 18 lutego 2021 r. (M.P. poz. 290). Na podstawie doświadczeń zdobytych już w początkowej fazie wdrażania tego programu uznano jednak, że celowe będzie ich ustawowe umocowanie i jednocześnie poszerzenie tzw. sieci pełnomocników na wielu poziomach instytucjonalnych.
Z woli włodarza