Zgodnie z nim jeśli wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji administracyjnej nie wyrazi sprzeciwu w terminie 30 dni od doręczenia kompletnego zgłoszenia zamiaru utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, będzie to równoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na jego otworzenie. Obecnie w tej sprawie musi być podjęta uchwała rady gminy, a jak wskazuje praktyka, jest to jeden z najdłużej trwających etapów całego procesu. Powodem jest to, że posiedzenia rady odbywają się nieregularnie (szczególnie w okresie wakacyjnym). Zdarza się więc, że nie spotyka się ona w terminie, który umożliwiłby organizację miejsca do pływania w założonym okresie.
– Wprowadzenie nowej procedury uprości tworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Nie będzie wymagało to decyzji administracyjnej, a faktycznie będzie związane tylko z upływem czasu na rozpatrzenie sprawy przez właściwy organ – przekonuje resort infrastruktury.