Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który rozpatrywał skargę złożoną przez rodziców. Ich dziecko w maju 2021 r. nie zostało przyjęte do żłobka, dlatego wystąpili do komisji rekrutacyjnej z żądaniem uzasadnienia tej odmowy. Takiej odpowiedzi na piśmie udzielił rodzicom dyrektor żłobka, oni zaś skierowali swoje pismo nazwane odwołaniem od decyzji komisji rekrutacyjnej, w którym domagali się przyjęcia córki do placówki. Dyrektor odpowiedział kolejnym pismem w czerwcu 2021 r., i to właśnie na nie rodzice złożyli skargę do WSA, uznając ją za decyzję administracyjną i w związku z tym, że ich zdaniem doszło do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, wnieśli o jej zmianę lub stwierdzenie jej nieważności.
Dyrektor żłobka w odpowiedzi na skargę wskazał, że powinna być oddalona. Podkreślił, że przywoływane przez rodziców przepisy prawa oświatowego nie znajdują tutaj zastosowania z uwagi na fakt, że żłobki podlegają pod ustawę z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.). Brak jest więc podstaw do stosowania przepisów prawa oświatowego w zakresie postępowania rekrutacyjnego do żłobka.