Samorządy mogą już wnioskować o dofinansowanie na założenie placówek dziennego pobytu dla osób starszych i pokrycie kosztów ich funkcjonowania w 2022 r. Mają na to czas do 11 stycznia.

Program „Senior+” składa się z dwóch modułów. Pierwszy to jednorazowe wsparcie na założenie przez gminę, powiat lub samorząd wojewódzki Dziennego Domu „Senior+” (do 400 tys. zł) oraz Klubu „Senior+” (do 200 tys. zł). Te pieniądze mogą być wydane na przebudowę lub remont obiektu albo jego części, a także wyposażenie placówki. Gdy budynek nie jest własnością samorządu, dotacja może być wykorzystana wyłącznie na wyposażenie domu lub klubu. Samorząd musi zapewnić wkład własny w wysokości 20 proc. kosztów planowanej inwestycji.
Moduł drugi przewiduje pieniądze na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem domów i klubów, które powstały we wcześniejszych edycjach programu (w latach 2015–2021). Jest to do 400 zł miesięcznie na jedną osobę w Dziennym Domu „Senior+” oraz do 200 zł miesięcznie w Klubie „Senior+”. Taka dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. kosztów utrzymania.
Aby złożyć wniosek, gmina musi wypełnić ofertę na stronie das.mrips.gov.pl do 11 stycznia 2022 r. do godziny 16. Następnie należy ją zapisać w formacie PDF wraz z załącznikami, a osoba upoważniona do reprezentowania samorządu musi podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wymagana jest kontrasygnata skarbnika). Dopiero wtedy można ją wysłać do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem ePUAP.
Jeśli wniosek dotyczy modułu pierwszego i zakłada inwestycję budowlaną, do oferty trzeba dołączyć program inwestycji, rzut budynku i dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim. Jeśli samorząd aplikuje o pieniądze na bieżące funkcjonowanie, musi dołączyć uchwałę rady gminy (powiatu, sejmiku województwa) o utworzeniu domu lub klubu. Oferty będą oceniane przez wojewodów. Te, które zakwalifikują do przyznania dotacji, do 18 lutego 2022 r. zostaną przekazane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej .
Na realizację programu jest 60 mln zł, z czego 10 mln zł na tworzenie Dziennych Domów „Senior+", 10 mln zł na założenie Klubu „Senior+” oraz 37 mln zł na dofinansowanie istniejących placówek (pozostałe 3 mln zł mają pokryć obsługę techniczną programu). Wyniki konkursu poznamy do 22 marca.