Jest to jedna z uwag, jaką Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) zgłosiła do projektu nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249). Jego przepisy zakładają, że osoba wchodząca w skład zespołu ma informować o swojej absencji i jej przyczynach co najmniej dwa dni przed wyznaczonym spotkaniem. Federacja zwraca uwagę, że część nieobecności jest spowodowana zdarzeniami nagłymi, których nie da się przewidzieć. Proponuje, by członek zespołu o tym, że nie będzie uczestniczył w posiedzeniu, informował w miarę możliwości przed zaplanowanym terminem.
Organizacja ma również zastrzeżenia do przepisów związanych z powoływaniem przez przewodniczącego zespołu grupy diagnostyczno-pomocowej, która ma zastąpić obecną grupę roboczą. Projekt określa, że ma to zrobić w ciągu trzech dni od otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu występowania domowej przemocy. W opinii PFZPSiPS jest to termin zbyt krótki i nierealny, jeśli się weźmie pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z ustanawianiem grup roboczych. Stąd pojawił się postulat, aby wynosił on siedem dni.