Kiedy należy przyjąć przepisy umożliwiające dopłatę do systemu gospodarowania odpadami, przy czym rada nie zamierza obniżać dla mieszkańców dotychczasowych opłat za śmieci? Czy należy to zrobić na etapie tworzenia budżetu gminy, czy też dopiero w momencie uchwalania nowych stawek? A może stosowną uchwałę można podjąć w dowolnym terminie?
Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.u.c.p.g.) nie rozstrzygają podanej kwestii. Należy jednak zauważyć, że czym innym jest podjęcie uchwały przez radę gminy w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a czym innym podjęcie przez uchwały w sprawie dopłat do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. I tak w przypadku pierwszej z uchwał na uwagę zasługuje art. 6k ust. 1 u.u.c.p.g., z którego m.in. wynika, że rada w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali jej stawkę, przy czym dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy. Z kolei w art. 6r ust. 2da pkt. 1 u.u.c.p.g. postanowiono, że rada gminy może m.in. postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy środki pozyskane z tego tytułu są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2–2c.