Ochotnicza Straż Pożarna ma zwiększone wydatki w końcu roku. Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazać pożyczkę, której chcemy jej udzielić z terminem spłaty w 2022 r.?

Z par. 3 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynika, że sprawozdanie Rb-N składa się z następujących części:
1) część A ‒ Należności oraz wybrane aktywa finansowe;
2) część B ‒ Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
Z punktu widzenia zadanego pytania kluczowe zapisy znajdują się jednak w załączniku nr 8 do rozporządzenia (Instrukcja sporządzania sprawozdań). Z par. 12 ust. 1 i 2 instrukcji wynika, po pierwsze, że w części A sprawozdania Rb-N należy wykazać wartość nominalną należności oraz wybranych aktywów finansowych, zwanych „należnościami”, jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego według poszczególnych tytułów (układ przedmiotowy) oraz wobec grup dłużników (układ podmiotowy). Po drugie w sprawozdaniu Rb-N, w pozycjach odnoszących się do należności według poszczególnych tytułów, wykazuje się kwoty należności ogółem, w tym należności długoterminowe. Przy czym przez pojęcie „należności długoterminowe” rozumie się należności, których pierwotny termin spłaty czy też wykupu jest dłuższy niż rok. Przez pierwotny termin zapadalności, tj. spłaty lub wykupu, należy rozumieć termin wynikający z umowy, do końca którego dłużnik zobowiązał się spłacić dane zobowiązanie, niezależnie od harmonogramu spłat. W przypadku zmiany umowy za pierwotny termin zapłaty należności uznaje się nowy termin wynikający ze zmiany umowy liczony względem terminu powstania zobowiązania do płatności.
Z kolei z par. 13 ust. 1 pkt 2 instrukcji wynika, że w układzie przedmiotowym prezentowane są należności wynikające z tytułu pożyczki rozumiane jako wartość należności wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek, jak również z umów leasingu finansowego oraz sprzedaży na raty. W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), z wyłączeniem papierów udziałowych. Z kategorii tej są natomiast wyłączone udzielone kredyty handlowe, czyli zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia kredytu (przez dostawców lub producentów) na transakcje dotyczące wyrobów i usług o terminie spłaty nieprzekraczającym roku.
Z powyższego wynika więc prawny obowiązek wykazania udzielonej pożyczki w sprawozdaniu Rb-N. Niedochowanie tego wymogu będzie naruszać par. 10 ust. 4 ww. rozporządzenia, z którego wynika, że sprawozdania sporządza się rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Podane okoliczności dają podstawy do wniosku, że pożyczka udzielona OSP powinna być wykazana w sprawozdaniu kwartalnym za IV kwartał br.
Podstawa prawna
par. 3 ust. 4 oraz załącznik nr 8 do rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396)