Gminne zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie czekają zmiany dotyczące sposobu ich pracy i funkcjonowania. Modyfikacje obejmą też procedurę Niebieskiej Karty.

Tak wynika z informacji umieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu na temat przygotowywanego projektu nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249). Zgodnie z zapowiedzią pojawiające się w jej treści sformułowanie mówiące o przemocy w rodzinie ma zostać zastąpione przemocą domową. Dodatkowo jej definicja, w porównaniu do obecnej, ma być poszerzona tak, aby uwzględniała przemoc ekonomiczną. Do ustawy wprowadzone zostaną też definicje osoby doznającej przemocy domowej oraz osoby stosującej przemoc domową, a także wyodrębnienie dziecka jako jej świadka.
Ponadto w projekcie mają się znaleźć zmiany związane z działalnością gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz tworzonych przez nie grup roboczych, zajmujących się konkretnymi sprawami, w których występuje podejrzenie domowej agresji. Przy czym na razie nie wiadomo, jaki będzie zakres tych modyfikacji poza tym, że grupy robocze mają zostać zastąpione grupami diagnostyczno-pomocowymi. Kolejnym elementem projektu będą nowe przepisy regulujące procedurę Niebieskiej Karty – jednak i w tym przypadku nie sprecyzowano, co konkretnie w niej ulegnie zmianie.
Projekt przewiduje również, że poza dotychczas obowiązującymi programami korekcyjno-edukacyjnymi dla osób stosujących przemoc domową wprowadzone będą programy psychologiczno-terapeutyczne. Agresor będzie mógł być przez sąd zobowiązany do wzięcia udziału w takim programie, a standardy oraz kwalifikacje osób go prowadzących będą określone w rozporządzeniu. Wreszcie projekt zakłada określenie w ustawie kwalifikacji, jakie muszą spełniać osoby kierujące specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz wydanie nowego rozporządzenia wskazującego na standard usług świadczonych przez te placówki.
Co ciekawe, zapowiedziana w wykazie prac legislacyjnych nowela przypomina zmiany, które zostały zaproponowane w projekcie, który do konsultacji trafił w grudniu 2018 r. Warto przypomnieć, że wzbudził on wtedy duże kontrowersje, bo przewidywał m.in., że za przemoc będzie uznawane wyłącznie powtarzające się umyślne działanie, Niebieska Karta będzie zakładana tylko za zgodą ofiary przemocy, a jej sprawca będzie powiadamiany o wszczęciu procedury. W efekcie premier po kilku dniach podjął decyzję o wycofaniu projektu z uzgodnień i zwróceniu go Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej w celu ponownej analizy zawartych w nim przepisów.
– Faktycznie wygląda to trochę na powrót do tych wcześniejszych propozycji. Jednak dopóki nie zostanie przedstawiony projekt ustawy, trudno ocenić, na ile tak jest i czy faktycznie nie będzie już w nim tych regulacji, które budziły zastrzeżenia – mówi Paula Klemińska ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. ©℗