Za szkody wyrządzone przez nauczycieli odpowiada organ prowadzący placówkę (art. 10 ustawy – Prawo oświatowe, dalej: prawo oświatowe). W praktyce za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Odpowiedzialność cywilna najczęściej dotyczy odszkodowania w przypadku naruszenia obowiązku zapewnienia przez szkołę bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Odpowiedzialność ta, jak już wspominałam, spoczywa na organie prowadzącym. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Nie oznacza to jednak, że osoby zobowiązane do nadzoru nad uczniami w szkole (wychowawcy, nauczyciele i pozostały personel szkoły) zostały zwolnione z odpowiedzialności (art. 5 prawa oświatowego). Przy czym w ich przypadku w grę wchodzi także odpowiedzialność wynikająca dodatkowo z Karty nauczyciela, prawa oświatowego, a także kodeksu karnego.
Co musi dyrektor