Radni muszą wskazać w uchwale częstotliwość i terminy rozliczania dofinansowania, które jest udzielane prywatnym żłobkom i klubom dziecięcym.
Ze względu na brak takich uregulowań kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowiło stwierdzić nieważność uchwały rady gminy Gdów, wprowadzającej dotacje dla podmiotów prowadzących placówki opieki dla maluchów. Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) radni są zobowiązani w uchwale wskazać wysokość oraz zasady ustalania i rozliczania dotacji celowej dla nich.
RIO uznała, że zapisy, które się znalazły w tym akcie prawa miejscowego, naruszają wspomniane przepisy ze względu na niekompletność i brak przejrzystości. Radni określili, że dotacja przysługująca m.in. za zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej będzie wynosić 5 zł dziennie za jedno dziecko w żłobku i 2,5 zł – w klubie dziecięcym. Wsparcie będzie przekazywane miesięcznie (z dołu), a placówki otrzymają kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni roboczych, podopiecznych objętych opieką w poszczególne dni oraz dziennej wysokości dofinansowania. Izba stwierdziła jednak, że uchwała nie wskazuje okresu, na który wsparcie jest udzielane, oraz terminów przekazania pieniędzy na rachunek właściciela żłobka lub klubu dziecięcego. Ponadto nie wiadomo, kto jest podmiotem inicjującym proces jej przyznania (czy będzie ona udzielana z urzędu, czy na wniosek). Nie określono też procedury postępowania w tej sprawie.
Kolejne zastrzeżenia były związane z zapisem zobowiązującym właściciela żłobka lub klubu dziecięcego do składania wójtowi miesięcznej informacji o liczbie dni roboczych danej placówki oraz liczbie dzieci objętych opieką w poszczególne dni. RIO podkreśliła, że wynika z tego, iż rozliczenie dotacji celowej następowałoby jedynie na podstawie tego dokumentu, przy czym termin jego złożenia nie został wskazany.
W jej ocenie wymienione informacje nie są wystarczające dla ustalenia, jakie wydatki i w jakiej wysokości zostały sfinansowane z dotacji celowej. Zdaniem kolegium izby radni powinni wskazać co najmniej rodzaj danych, za pomocą których beneficjent będzie rozliczał się z wykorzystania przyznanych pieniędzy, oraz częstotliwość i terminy, w których powinien to robić. RIO wskazuje bowiem, że obowiązek określenia zasad rozliczania dofinansowania będzie spełniony wówczas, gdy rada gminy ustali w uchwale reguły, według których dokonywany będzie między dotującym a podmiotem uzyskującym wsparcie rozrachunek środków publicznych.
ORZECZNICTWO
Uchwała nr KI-411/231/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 13 sierpnia 2014 r. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia