Jak wynika z opisu – gmina zamierza przeprowadzić przetarg na zbycie nieruchomości. W art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyrażono ogólną zasadę, w myśl której – z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw ‒ nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. Z kolei z art. 37 ust. 1 ww. ustawy wynika ogólna zasada, że nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
Warto odnotować, że szczegółowy tryb przeprowadzania przetargów został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. W par. 6 postanowiono, że właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym jego terminem, a jeśli cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 100 000 euro – co najmniej na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem. W kolejnych regulacjach wskazano, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa. Jej przewodniczącego oraz członków, w składzie od 3 do 7 osób, wyznacza właściwy organ spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.