Zgodnie z art. 63 prawa oświatowego stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący placówkę i robi to w drodze konkursu. W czasie trwania tej procedury szkołą może zarządzać, jako pełniący obowiązki, wicedyrektor, a w placówkach, w których go nie ma, jeden z nauczycieli. Rozwiązanie to nie może jednak trwać dłużej niż 10 miesięcy. Gdy do konkursu nie zgłosi się żadna osoba albo nie zostanie wyłoniony żaden kandydat, organ prowadzący może powołać na dyrektora szkoły ustalonego przez siebie kandydata. Zawsze jednak musi to zrobić w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej lub rady szkoły, jeśli taka jest w placówce. Aby pandemia koronawirusa nie odwlekała w czasie tej procedury, resort edukacji przyjął rozporządzenie, zgodne z którym organ prowadzący może z konkursu zrezygnować. Poniżej w pytaniach i odpowiedziach wyjaśniamy, w jakich sytuacjach można z niego skorzystać.
Dyrektor szkoły podstawowej złożył wypowiedzenie. Pracę zakończy 31 sierpnia br. Czy gmina, jako organ prowadzący placówkę, już teraz może wskazać jego następcę?