WSA przypomniał Radzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, że wynik konsultacji w sprawie statutu sołectwa nie jest wprawdzie wiążący dla rady gminy, ale ich brak należy ocenić jako istotne naruszenie prawa.
Sprawę do sądu skierował prokurator okręgowy w Nowym Sączu. Jego zdaniem uchwała z 2014 r. w sprawie nadania statutów sołectw została wydana z naruszeniem prawa w zakresie załącznika nr 9 – statut sołectwa Złockie. Projektu statutu nie poddano bowiem konsultacjom z mieszkańcami w sposób, który powinien być uprzednio określony w uchwale rady gminy. To powinno skutkować jej nieważnością – uważa prokurator.
Burmistrz Muszyny wniósł o oddalenie sprawy. Zauważył, że wymóg przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami został spełniony, gdyż rozmowy odbyły się w ramach zebrania wiejskiego, zmiany statutu zostały omówione i każdy mieszkaniec mógł zapoznać się z jego projektem. Propozycja została też zaakceptowana przez zebranych.
WSA w Krakowie stwierdził jednak istotne naruszenie prawa i orzekł o nieważności uchwały. Przypomniał, że art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) wprowadza wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych. Oznacza to, że uchwała dotycząca nadania statutu jednostki pomocniczej (w tym przypadku sołectwa) powinna zostać podjęta dopiero po ich przeprowadzeniu. Przeprowadza się je zgodnie z postanowieniami uchwały rady gminy, a więc wymagane jest najpierw podjęcie uchwały w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami, a dopiero następnie faktyczne ich odbycie.
Sąd podkreślił, że w czasie podejmowania zaskarżonej uchwały nie obowiązywała uchwała ustalająca zasady przeprowadzania konsultacji (podjęto ją dopiero później). W tych okolicznościach twierdzenie burmistrza, że konsultacje z mieszkańcami zostały przeprowadzone na zebraniu wiejskim, nie mogło prowadzić do oddalenia skargi.
Według WSA nie ma też dowodów publicznego ogłoszenia o porządku obrad zebrania wiejskiego. Udostępnienie informacji powinno odbywać się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi jak najszerszego kręgu osób. Tego w sprawie zabrakło.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Krakowie z 11 maja 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 117/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia