Nie, w podanych okolicznościach przyjęcie zmiany uchwały w sprawie dopłaty do jednego metra sześciennego dostarczanej wody oraz do jednego metra sześciennego odprowadzanych ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego byłoby działaniem prawnie wadliwym. Doszłoby bowiem do przeciągnięcia wsparcia gminy poza końcowy termin obowiązywania taryfy wodociągowo-kanalizacyjnej. Przy czym analiza podanego zapytania wymaga zasadniczo odniesienia się do regulacji o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: u.z.z.w.) oraz ustawy z o finansach publicznych (u.f.p.). I tak w ustawie o finansach publicznych na szczególną uwagę zasługuje art. 14 pkt 3, z którego wynika, że zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:
– mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.