Według ogólnych reguł kodeksu postępowania administracyjnego stawianych podaniom (art. 63 par. 3 k.p.a.) każde pismo procesowe powinno być opatrzone osobistym, własnoręcznym podpisem wnoszącego. Jeśli zaś wnoszone jest elektronicznie, to zgodnie z art. 63 par. 1 powinno się to odbyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu i w myśl art. 63 par. 3a należy je opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP lub uwierzytelnić w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. Oznacza to, że przepisy ogólnego postępowania administracyjnego w art. 63 k.p.a. wymagają składania pism w formie elektronicznej przez e-PUAP, zaś przesłanie podania przez zainteresowanego do organu administracji publicznej drogą elektroniczną na dowolny adres e-mailowy danego organu nie jest tożsame ze złożeniem pisma za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
Niezbędne warunki