Do urzędów marszałkowskich będą wpływać opłaty przedsiębiorców za wprowadzanie do obrotu jednorazowych kubków na napoje i pojemników na posiłki wykonanych z tworzyw sztucznych. 1 proc. pieniędzy pozostanie do dyspozycji urzędu na pokrycie kosztów egzekucji opłat oraz na obsługę administracyjną.

Pozostałą sumę marszałek województwa będzie przekazywał na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Urzędy będą prowadzić odrębne rachunki na opłaty.
Nowe zadania dla marszałków wprowadzi projektowana nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Przypomnijmy, że będzie ona wynosiła maksymalnie 1 zł za sztukę opakowania wprowadzonego do obrotu (pisaliśmy o tym w DGP nr 65/2021 „Nieopłacalny jednorazowy plastik”). Jej wysokość będzie doliczona do ceny produktu, np. sprzedawanej w jednorazowym kubku kawy.
Na wniesienie opłaty przedsiębiorcy będą mieli czas do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Jeśli opłaty nie wpłyną lub będą zaniżone, marszałek będzie mógł sam określić ich wysokość. A jeśli jego decyzja nie zostanie zrealizowana, to będzie on mógł doliczyć do rachunku 50 proc. kwoty niewniesionej opłaty.
Producenci wprowadzający do obrotu jednorazowy asortyment, w tym pojemniki na posiłki na wynos, na napoje o pojemności do 3 litrów, nawilżane chusteczki, podpaski i tampony, będą mieli wybór: albo sami przeznaczą co najmniej 0,1 proc. przychodu netto (z tytułu wprowadzenia do obrotu tych produktów) na publiczne kampanie edukacyjne, albo wpłacą taką wartość na rachunek marszałka województwa. Także te środki trafią do NFOŚiGW.
Do marszałków wpłyną także środki na pokrycie kosztów sprzątania i uprzątania produktów objętych ROP (rozszerzoną odpowiedzialnością producenta; m.in. butelki i wielomateriałowe opakowania na napoje).
Do urzędów marszałkowskich trafia obecnie opłata recyklingowa za torby z tworzyw sztucznych (jest następnie przekazywana na rachunek budżetu państwa). Suma dotychczasowych wpłat z tego tytułu to 266,34 mln zł, z czego według szacunków resortu klimatu w 2019 r. było to 89,84 mln zł, a w 2020 r. – 176,50 mln zł. Nie są to jednak jeszcze dane ostateczne.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w konsultacjach