Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2361; dalej: u.c.p.g.) zawiera materialno-prawne podstawy różnych sposobów ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6j ust. 1 i 2). Co do zasady dopuszcza ona stosowanie czterech podstawowych metod, tj. od:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,